Ε. Δράσεις παρακολούθησης απόδοσης του προγράμματος

Ε1. Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες

Για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εκστρατείας ενημέρωσης στα πλαίσια του προγράμματος έχουν προγραμματιστεί μέτρα παρακολούθησης της απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες. Για το σκοπό αυτό θα διενεργηθούν δύο έρευνες κοινής γνώμης με σκοπό την καταγραφή της διαφοροποίησης της κατανόησης και ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Οι έρευνες αυτές θα περιλαμβάνουν τηλεφωνική έρευνα γνώμης αλλά και ομάδες εστίασης σε κύριες ομάδες στόχους του προγράμματος. Μία έρευνα θα διεξαχθεί στο μέσο του προγράμματος έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η πορεία του και να γίνουν οι οποιεσδήποτε αλλαγές κριθούν αναγκαίες, ενώ μία δεύτερη έρευνα θα υλοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος για τελική αξιολόγηση της απόδοσης του.

Διάρκεια Δράσης: Φεβρουάριος 2016 και Δεκέμβριος 2016

 

Ε2. Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων

Παράλληλα με την αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος στους κύριους αποδέκτες θα διενεργηθεί και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στο περιβαλλοντικό πρόβλημα που είναι η παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων στην Κύπρο. 

Για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του προγράμματος στη διαχείριση των αποβλήτων και το περιβάλλον θα παρακολουθούνται οι ακόλουθοι δείκτες:

  • Κατανάλωση προϊόντων
  • Παραγωγή αποβλήτων
  • Ποσοστά ανακύκλωσης
  • Εκτροπή αποβλήτων από την ταφή
  • Αριθμός των ανεξέλεγκτων χωματερών
  • Αριθμός νέων κανονισμών και νομοθεσιών που αφορούν τα απόβλητα

Διάρκεια Δράσης: Ιανουάριος –Μάρτιος 2015 και Δεκέμβριος 2016