Στόχοι Εκστρατείας

Η εκστρατεία έχει τους πιο κάτω στόχους:

  • Καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης και του επιπέδου ευαισθητοποίησης στην Κύπρο σχετικά με την έννοια RRR στη διαχείριση των αποβλήτων
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τη Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση για να υποστηρίξει την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα και το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της Κύπρου
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένων επικοινωνιακών εργαλείων που θα επιτρέπουν τη μεταφορά της γνώσης της έννοιας RRR στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους
  • Παρακολούθηση των επιπτώσεων του έργου στους αποδέκτες και στο περιβάλλον