Πρόγραμμα Life+

Το Πρόγραμμα LIFE+ αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον. Κύριος στόχος του είναι να συμβάλει στην εφαρμογή, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της Κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας, συμπεριλαμβάνοντας την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές με απώτερο στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

To πρόγραμμα LIFE+ ξεκίνησε το 1992 και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το LIFE+ έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 4,171 έργα , συνεισφέροντας περίπου €3.4 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ( ΓΔ Περιβάλλοντος και η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα ) διαχειρίζεται το πρόγραμμα LIFE+.

Το Πρόγραμμα LIFE+ αποτελείται από τους ακόλουθους πυλώνες:

1. Παραδοσιακά Έργα

    • Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

    • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

    • Κλιματική διακυβέρνηση και Πληροφόρηση

    • Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων

    • Φύση και Βιοποικιλότητα

    • Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφορία

2. Προπαρασκευαστικά Έργα

3. Έργα Τεχνικής Βοήθειας

4. Ολοκληρωμένα Έργα

5. Πλαίσιο συνεργασίας των ΜΚΟ

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του LIFE+: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm