Για Δημοσιογράφους

JournCover

 

 Στόχος του Εγχειριδίου Περιβαλλοντικής Δημοσιογραφίας είναι η ενημέρωση των Δημοσιογράφων και των ΜΜΕ για τις αρχές της Μείωσης, Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης των απορριμμάτων, την υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο και τις εξελίξεις και τάσεις στον τομέα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κύπρο και το Εξωτερικό.